Monitoring cen produktów

Analiza cen rynkowych jest bardzo ważnym narzędziem badań marketingowych, które umożliwia nam uzyskanie informacji o tym, jak kształtują się ceny danych produktów. Ceny powinny pokrywać wszystkie społecznie niezbędne koszty produkcji i powinny być ustalane na poziomie zapewniającym pełną dystrybucję produkowanych dóbr konsumpcyjnych, zapobiegając wszelkim niedoborom czy nadwyżkom.

Jakie są funkcje ceny?

Cena ma również swoje funkcje, takie jak funkcja informacyjna, która polega na tym, że ceny są parametrem, który dociera do wszystkich podmiotów gospodarczych, który rozumieją, który pozwala im na określenie wysokości dochodu pieniężnego i który stymuluje ich do działania. Cena pełni również funkcję redystrybucyjną, gdyż jest narzędziem podziału towarów i usług, a także przenoszenia dochodów z jednej grupy społecznej do drugiej i do budżetu państwa, w zależności od struktury zakupionych towarów i usług oraz struktury i poziomu cen. Posiada również funkcję stymulującą. Cena jest narzędziem oddziaływania na dostawców i klientów. Im wyższy poziom cen, tym większa rentowność produkcji.

Co daje firmie analiza cen?

Wracając jednak do analizy cen rynkowych, należy podkreślić, że jednym ze sposobów takiej analizy jest wykorzystanie modeli ekonometrycznych opartych na danych historycznych oraz analiza pełnego zakresu cen, po których dany produkt został sprzedany. Wszelkie metody ekonometryczne i statystyczne dostarczają szerokiego wachlarza narzędzi zapewniających rzetelną analizę i dostarczają odpowiedzi na kluczowe pytania związane z funkcjonowaniem firmy na rynku.

Zastosowane narzędzia umożliwiają odniesienie się do aktualnej sytuacji, tj. poziomu sprzedaży osiąganego po różnych cenach oraz optymalizację poziomu cen w sposób zapewniający rentowność i pozwalający na redukcję kosztów. Modele pozwalają symulować reakcje klientów na zmiany poszczególnych cen towarów na rynku, dzięki czemu decyzje podejmowane intuicyjnie przez firmę mogą być wspierane przez scenariusze oparte na rzeczywistych danych. Za pomocą proponowanych narzędzi można optymalizować i nadzorować politykę cenową, ale także ustalać ceny promocyjne, rabaty czy ceny sprzedaży.

Zarządzanie zbytem towarów

Analiza cen produktów pozwala również określić stopień wrażliwości poszczególnych produktów na zmiany cen oraz określić wpływ różnych czynników na kształtowanie się cen rynkowych, np. częstotliwość zakupów czy konkurencyjność rynku. Przy badaniu poziomu cen ważne wydaje się również określenie potencjalnego progu cenowego, po którym następuje znaczny spadek sprzedaży. Ponadto, analizę cen rynkowych można uzupełnić analizą różnicy między ceną produktu a ceną produktów konkurencji. W tym przypadku określenie limitów cenowych ma na celu dostarczenie informacji na temat maksymalnych różnic cen akceptowanych przez konsumentów. Analiza cen rynkowych jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie sprzedaży marki. Nieodłącznym elementem tych badań określenie najbardziej optymalnej ceny danego produktu.

Źródło informacji: https://dealavo.com/pl/

Leave a Reply